Wij waarborgen een goede prijs-kwaliteitsverhouding, transparante erelonen & kosten.

Betaalbare transparante juridische top bijstand

Onze uitgebreide professionele juridische dienstverlening aan een goede prijs-kwaliteitsverhouding met transparante afrekeningen.

Wat kost een advocaat?

BETAALBARE & TRANSPARANTE AFREKENINGEN

Als iemand juridische hulp nodig heeft, kan een advocaat van onschatbare waarde zijn. Zoals bij veel beroepen moet er echter betaald worden voor de service. De kosten van een advocaat kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren.

Over het algemeen brengen advocaten in Nederland kosten in rekening op basis van het aantal uur dat ze aan een zaak besteden. Daarnaast zijn er vaak ook bijkomende kosten, zoals griffierecht en de kosten van deskundigen, die de prijs kunnen opdrijven. In sommige gevallen is het echter mogelijk om (deels) gesubsidieerde rechtsbijstand of pr Deo te krijgen.

De advocaat heeft het recht om zelf de erelonen of honorarium vast te stellen. Het gerechtelijk wetboek (art.459) bepaalt echter dat de advocaat zijn honorarium moet bepalen met de bescheidenheid die van zijn functie verwacht wordt. Meestal zal jouw advocaat vanaf het begin een algemene provisie vragen. Dit dient om de initiële kosten te dekken en kan ook een voorschot zijn op toekomstige diensten. Later, aan het einde van de zaak, ontvang je een gedetailleerde afrekening. Hierbij zal de advocaat rekening houden met de provisies die je al hebt betaald.

In de meeste gevallen worden drie methoden gebruikt om de kostenraming van het honorarium te berekenen. Ze zijn redelijk bekend bij de cliënten.

 • betaling per tijdsperiode: exclusief BTW / standaardtarief: €100 per uur.

 • compensatie op basis van de waarde van het object

 • vergoeding naar de aard van de zaak.

wat kost een advocaat , hoe hoog is het ereloon van een advocaat raadsman jurist
aangerekende kosten advocaat dossier kostprijs

Factoren die invloed hebben op de vergoeding

BETAALBARE & TRANSPARANTE AFREKENINGEN

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de vergoeding:

 • De financiële mogelijkheden van de klant;

 • het spoedeisende karakter van de zaak;

 • de belangrijkheid van de zaak;

 • de moeilijkheidsgraad;

 • het behaalde resultaat;

 • de ervaring van de advocaat

 • de deskundigheid van de advocaat in het vakgebied, bekijk onze brede reeks specialisaties

De advocaat is verplicht om zijn cliënt vanaf het begin de nodige informatie te geven over het gevraagde honorarium en het verrekenen van kosten. Het bedrag moet redelijk en rechtvaardig zijn.

Naast de kosten van de advocaat zelf, moet men zich bewust zijn van eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met een juridische procedure. Griffierechten en kosten voor deskundigen moeten meegeteld worden bij de totale kosten van een zaak. Het is belangrijk om rekening te houden met deze extra kosten bij het bepalen van het budget voor een juridische procedure en het inhuren van een advocaat.

Ereloon van de advocaat

DUIDELIJKE EN HELDERE PRIJSAFSPRAKEN

De cliënt heeft recht op een gedetailleerd overzicht van kantoor- en gerechtskosten.

Sinds 1 januari 2008 wordt een nieuw principe van kracht.  De tegenpartij kan veroordeeld worden tot het betalen van de kosten van uw advocaat indien de tegenpartij het proces verliest. In het KB van 26 10 2007 kan u terugvinden over welke bedragen het gaat.

» Met een rechtsbijstandsverzekering kan u kosteloos bij ons aankloppen: u mag zelf uw advocaat kiezen en uw verzekeraar betaalt de kosten.

hoeveel bedraagt het ereloon van een advocaat, hoeveel kost dagvaarding, kost procedure, kost pro deo, kost scheiding, hoeveel kost een goede advocaat, hoeveel kost een topadvocaat

Kantoor- & Gerechtskosten

VASTE KOSTEN BIJ HET AANGAAN VAN EEN RECHTSZAAK

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat mbt. een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt heeft besteed.

Er worden 2 soorten kosten - excl. BTW - onderscheiden:

 • kantoorkosten

  - dossierkosten €80;

  - brieven €12/brief;

  - copies forfait €25;

  - verplaatsingen €0,40/km

 • gerechtskosten
  - dagvaarding;

  - uitvoeringskosten;

  - kosten deskundige;

  - ...

Veel gestelde vragen (FAQ)

ENKELE BELANGRIJKE ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN

Veelgestelde Vragen (Frequently Asked Questions verwijzende naar een lijst met veelvoorkomende vragen en de bijbehorende antwoorden, ontworpen om informatie te verstrekken en veelgestelde vragen over justitie, de advocatuur en advocaten en hun werking te beantwoorden.

Een advocaat/raadsman moet:

 • een diploma Licentiaat in de Rechten behaald hebben;
 • ingeschreven zijn aan de balie;
 • zijn eed afgelegd hebben voor het hof van beroep;
 • drie jaar stage gelopen hebben bij een ervaren advocaat;
 • bekwaamheidsattest behaald hebben na examens

Een notaris is een openbaar ambtenaar. Hij is bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in bewaring te houden. De notaris geeft er 'grossen', afschriften en uittreksels van uit. Samengevat in gewone mensentaal dus iemand die officiële documenten opstelt. Een notaris heeft hetzelfde diploma behaald als een advocaat. Vervolgens studeert hierbij nog 1 jaar ‘Notariaat’ en loopt dan 3 jaar stage bij een notaris.

Deontologie

Na zijn eedaflegging is de advocaat aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels onderworpen. Hij staat onder het toezicht van de stafhouder en van de raad van de Orde. Zij zijn door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep te doen naleven.

Beroepsgeheim
De advocaat mag wat hem is toevertrouwd niet openbaar maken. Hij kan dan ook vertrouwelijke onderhandelingen voeren die kunnen leiden tot een minnelijke regeling, vertrouwelijk corresponderen met andere advocaten: wat hem toevertrouwd wordt, blijft geheim.

Onafhankelijkheid

De advocaat hangt niet af van de overheid, de rechter of de cliënt en is bovendien vrij van elk vooroordeel. Het is hem niet toegestaan mensen met tegengestelde belangen te verdedigen.

De derdenrekening

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.

Vooreerst U staat er niet alleen voor!
Of het nu privé of zakelijke belangen betreft, met een advocaat staat u er nooit alleen voor. Uw advocaat staat immers aan uw kant en kan veel voor u realiseren, vooral door preventief advies. Dit is het belangrijkste gedeelte van zijn taak. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en drama’s vermeden. Daarom wordt de advocaat ook raadsman genoemd. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring, reikt hij integere en eerlijke antwoorden op uw vragen aan. Antwoorden waardoor u beslissingen in vol vertrouwen kan nemen.

Aan welke situaties moet u hierbij denken?

De verscheidenheid aan situaties waarin een advocaat u uitstekende diensten kan bewijzen, is enorm. Als specialist kent hij het recht en de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid over elke tak van het recht te informeren. Zo zal hij bijvoorbeeld een antwoord kunnen formuleren op volgende vragen:

 • Het loopt mis met de bouw van onze woning, wat kunnen wij doen?
 • De schilderwerken die ik heb laten uitvoeren vallen veel duurder uit dan vermeld in de offerte, wat kan ik doen?
 • Wij gaan scheiden, is de nieuwe echtscheidingswet op ons van toepassing?
 • Mijn vrouw wil een zelfstandige zaak beginnen, is ons huwelijkscontract hierop voorzien?
 • Mijn buurman bouwt een garage tot tegen de gemeenschappelijke haag, kan ik hier iets tegen doen?
 • Mijn onderneming draait niet zo goed, wat kan ik doen?
 • Ik werd op staande voet ontslagen, wat nu?

De advocaat voltooit een vijfjarige opleiding, loopt drie jaar stage bij een stagemeester en behaalt een bekwaamheidsattest. Hij beschouwt beroepsvorming als een wezenlijke plicht en voorziet hierin door het lezen van juridische tijdschriften en het volgen van studiedagen. Maar zijn ervaring uit de dagelijkse praktijk, die hem telkens noopt tot grondig onderzoek van het concrete probleem, biedt de beste garantie voor een gefundeerd antwoord.

De advies- en verzoenende functie is belangrijk, maar zij is niet de enige. De advocaat kan u bijstaan bij onderhandelingen, bemiddelingen, en bij het opstellen van contracten. Hij kan voor u optreden voor verschillende rechtbanken, hoven en overheden.

Door jarenlange ervaring hebben advocaten vaak één of meerdere rechtsgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn. Het is nuttig de specialisaties van de advocaat te vergelijken met uw probleem. Toch moet het worden gezegd dat de meeste advocaten alle algemene materies kunnen behandelen.

Eventueel komt u in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand deze vervangt de, tot en met 31 december 1999 gekende, Pro Deo werking.

Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Als u in aanmerking komt, stelt het bureau voor juridische bijstand een advocaat aan.

De advocaat is lid van de Orde van Advocaten en is gebonden aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft bovendien een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman.

De advocaat kan in elk dossier maar voor één opdrachtgever werken, met name zijn cliënt. Tussen u, de cliënt, en de advocaat bestaat een persoonlijk en rechtstreeks contract, zonder tussenpersoon.

Er wordt geen enkele overeenkomst zonder uw medeweten gesloten.

In het kader van onze contractuele relatie zullen de door u verstrekte gegevens door Hooghe Veronique zorgvuldig voor u verwerkt, bewaard en veilig opgeslagen worden en enkel voor Hooghe Veronique beschikbaar zijn.

Deze beveiligde informatie wordt derhalve niet aan derden verstrekt, behoudens uiteraard in het kader van de gerechtelijke procedure aan de rechtbank en eventuele tegenpartijen indien dit noodzakelijk is voor de procedure.

Bij vragen hieromtrent kan u mij steeds contacteren via veronique.hooghe@telenet.be.

Wij helpen u meteen verder.

WhatsApp WhatsApp ons nu!
POLITIEVERHOOR