Rijongeschikt - Tijdelijke of permanente beperking in het vermogen om een voertuig te besturen.

Rijongeschikt verklaard door Artikel 42 van de Verkeerswetgeving

Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid door drugs en of alcohol

verval recht tot sturen, artikel 42 strafwetboek wegverkeerswet, levenslang rijverbod opheffing, strafwetboek, wanneer gaat rijverbod in, wanneer rijbewijs inleveren na uitspraak, rijbewijs terug krijgen na artikel 42

Het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer is aan regels gebonden.

VOOR PROFESSIONELE BESTUURDERS GELDEN SINDS 2015 STRENGERE REGELS.

Het gebruik van alcohol in het verkeer is aan regels gebonden. Sinds december 1994 leidt een bloedalcoholgehalte van 0,5 procent tot een strafbaar feit. De verkeersregels stellen dat vanaf een alcoholniveau van 0,5 promille in het bloed rijden met de auto, motor, scooter én fiets als strafbaar wordt beschouwd. Voor professionele bestuurders, zoals vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, taxichauffeurs en ambulancepersoneel, gelden sinds 1 januari 2015 strengere regels. Zij moeten een alcoholgrens van 0,2 promille in acht nemen. Dit betekent dat deze chauffeurs na het nuttigen van slechts één glas alcohol al strafbaar handelen (wat in de praktijk neerkomt op een zero-tolerancebeleid ten aanzien van alcoholgebruik in het verkeer voor beroepsbestuurders).

Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid door vb. drugs alcohol

ALCOHOL OF DRUGSVERSLAVING

Het verlies van het recht om te rijden als gevolg van lichamelijke of psychische ongeschiktheid is een beveiligingsmaatregel die naast de opgelegde straf moet worden uitgesproken. Artikel 42 van de Wegverkeerswet bepaalt dat: "Het verlies van het recht om te rijden moet worden uitgesproken wanneer de veroordeelde, als gevolg van een veroordeling, opschorting van straf of internering als gevolg van een overtreding van de verkeerswet of een verkeersongeval veroorzaakt door de schuld van de dader, lichamelijk of psychisch ongeschikt wordt bevonden om een motorvoertuig te besturen.

Het opleggen van dit verlies is mogelijk bij elke graad van veroordeling, ongeacht wie het beroep instelt. De duur van het verlies van het recht om te rijden is afhankelijk van het bewijs dat de persoon niet langer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen."

Verslaving aan alcohol of drugs.

RIJGESCHIKTHEID VAN DE BESTUURDER GAAN BEPALEN

Artikel 42 van de Wegenverkeerswet geeft de rechter de mogelijkheid om het recht om te rijden in te trekken wanneer een bestuurder fysiek of mentaal niet in staat is om een voertuig te besturen. In de praktijk gaat het meestal om verslaving aan alcohol of drugs. Concreet moeten alle bestuurders voldoen aan de voorwaarden die worden beschreven in bijlage 6 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Deze bijlage bepaalt de minimale normen en attesten met betrekking tot de fysieke en mentale geschiktheid om een motorvoertuig te besturen.

Er zijn functionele stoornissen en aandoeningen leiden tot uitsluiting en de medische normen waaraan de kandidaat voor een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs en de houder van een rijbewijs moeten voldoen. Om te controleren of de bestuurder voldoet aan deze voorwaarden van bijlage 6, stelt de rechter in de meeste gevallen een deskundige aan om de fysieke of mentale geschiktheid te onderzoeken. In het geval van alcohol of drugs zal de deskundige specifieke tests uitvoeren (bloed-, urine- of haaranalyse) die kunnen wijzen op chronisch gebruik van alcohol of drugs. Daarnaast moet de gerechtsarts ook onderzoeken of de bestuurder regelmatig drugs gebruikt die een nadelige invloed kunnen hebben op het rijvermogen of dat de hoeveelheid gebruik zodanig is dat het rijgedrag er negatief door wordt beïnvloed en hij niet geschikt is om te rijden. In het geval van alcohol zal de gerechtsarts ook onderzoeken of de bestuurder zich kan onthouden van alcoholgebruik wanneer hij een motorvoertuig bestuurt.

Je misbruikt alcohol of drugs wanneer je in een jaar tijd last hebt van tenminste één van de onderstaande symptomen. Gebruik gaat ten koste van je werk, school of thuis. Voortdurend gebruik ondanks terugkerende problemen op sociaal gebied (ruzies). Herhaaldelijk gebruik in gevaarlijke situaties zoals in het verkeer.

drugs in het verkeer rijongeschikt
artikel 42 drugs wiet cannabis in het verkeer
artikel-42-dronken-meisje-rijden-auto-ongelukkig-moe-jong-vrouw

Strafrechtadvocaat Hooghe, gespecialiseerd in het Strafrecht.

Strafadvocaat vol engagement, technische kennis en jarenlange expertise. Met bezieling en toewijding haal ik het beste uit jouw zaak én dat maakt het verschil voor mijn cliënt.

Rijbewijs kan ingetrokken worden door oa. politieagent Openbaar Ministerie (OM) rechter politieverhoor Salduz softdrugs harddrugs in verkeer

Oproeping om voor de politierechtbank te verschijnen

DOE DIT NOOIT ALLEEN, DOE DIT SAMEN MET EEN ADVOCAAT

Je bent opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen. Je kunt heel gemakkelijk jouw dagvaarding uploaden naar advocaat-hooghe.be via onderstaande link.

Wat als er geen onderzoek is gedaan?

RECHTBANK RECHTSGELDIG AFLEIDEN, SPRAKE IS VAN ALCOHOL- OF DRUGSVERSLAVING.

Wat als er geen onderzoek is gedaan? Wat als iemand niet op komt dagen voor de zitting of niet meewerkt aan het onderzoek van de deskundige? Kan er dan nog een beslissing worden genomen op basis van artikel 42? In deze gevallen heeft de deskundige immers geen onderzoek gedaan.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest op 9 mei 2017 geoordeeld dat de rechtbank alleen hoeft vast te stellen dat er bijvoorbeeld sprake is van een alcoholverslaving, waardoor iemand niet voldoet aan de vereiste normen voor lichamelijke of geestelijke geschiktheid. Volgens het Hof hoeft deze vaststelling niet per se te gebeuren op basis van een deskundigenrapport. De wet schrijft deze voorwaarde namelijk niet voor. De visie van het Hof van Cassatie houdt in dat de rechtbank bijvoorbeeld ook op basis van gegevens in het strafregister van de betreffende bestuurder kan vaststellen dat er sprake is van een alcoholverslaving, bijvoorbeeld als er meerdere veroordelingen zijn geweest voor alcoholintoxicatie of dronkenschap. Ook uit het gedrag van de bestuurder, zoals dronken zijn tijdens de zitting, niet op komen dagen of niet meewerken aan het onderzoek, of enige andere bevinding, kan de rechtbank rechtsgeldig afleiden dat er sprake is van een alcoholverslaving.

Hoelang wordt het rijbewijs ingetrokken volgens Art.42 - rijongeschikt verklaard

MINIMUM 6 MAANDEN, OOK NA VERZET OF HOGER BEROEP

Hoelang duurt het voordat uw rijbewijs wordt ingetrokken? De wet bepaalt de duur van de intrekking op basis van het bewijs dat men niet langer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen. Als het rijbewijs is ingetrokken op basis van artikel 42 van de Wegverkeerswet, kunnen bestuurders na zes maanden verzoeken om herziening van de beslissing. Tot voor kort was dit pas na 2 jaar.

Als het verzoek wordt afgewezen, kan na zes maanden een nieuw verzoek worden ingediend, vanaf de datum van afwijzing. Dit betekent dat de duur minimaal zes maanden kan zijn en maximaal "voor altijd". De intrekking zal "voor altijd" zijn als men nooit kan aantonen dat men niet langer ongeschikt is of als men nooit een dergelijk verzoek indient. Wanneer begint de intrekking? De intrekking van het recht om te rijden vanwege fysieke (of geestelijke) ongeschiktheid begint vanaf de uitspraak van de Politierechtbank. Als je niet aanwezig was bij de uitspraak en ook niet werd vertegenwoordigd door een advocaat, begint de intrekking pas vanaf de kennisgeving van de beslissing door een gerechtsdeurwaarder. De werking van artikel 42 blijft echter van kracht, zelfs als je verzet of hoger beroep aantekent (omdat het een veiligheidsmaatregel is, en geen straf). Pas na een verklaring van ontvankelijkheid van het verzet of een andersluidende beslissing door de rechter wordt de toepassing van artikel 42 beëindigd.

Rijongeschikt verklaard door Artikel 42 van de verkeerswetgeving, advocaat aanvragen.

Niet in staat is om een voertuig te besturen, meestal vanwege gezondheidsredenen, juridische beperkingen of andere omstandigheden.

Rijbewijs kwijt na politiecontrole drugs alcohol in verkeer

Rijongeschikt Artikel 42 van de Verkeerswetgeving

ART. 42 VAN DE WEGVERKEERSRECHT - ALCOHOL OF DRUGS IN HET VERKEER

Artikel 42 rijongeschikt is een wetsartikel dat de regels vaststelt voor mensen die een rijbewijs willen halen of verlengen, maar niet voldoen aan de medische vereisten. Het artikel vereist dat deze personen worden getest om te bepalen of ze rijgeschikt zijn.

Het nut van Artikel 42

RIJGESCHIKTHEID VAN DE BESTUURDER GAAN BEPALEN

Het doel van Artikel 42 rijongeschikt is om de verkeersveiligheid te waarborgen. Door de rijgeschiktheid van de bestuurder te testen, kan worden bepaald of de persoon in staat is om veilig te rijden. Zo kunnen ongelukken en gevaarlijke situaties op de weg worden voorkomen. Het is ook een manier om mensen met beperkingen of gezondheidsproblemen toch in staat te stellen om te rijden, mits ze aan de vereisten voldoen. Al met al is Artikel 42 rijongeschikt een belangrijk onderdeel van de Belgische verkeersveiligheid.

Criteria voor rijongeschiktheid.

Onder andere wordt gekeken naar de gezondheidstoestand van de persoon, de motoriek, het cognitieve vermogen en de rijvaardigheid.

wanneer wordt artikel 42 toegepast

Medische en psychologische criteria, bij rijongeschiktheid

GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE PERSOON

Om te kunnen bepalen of iemand rijgeschikt is, worden er medische en psychologische criteria gebruikt. Zo wordt er gekeken naar de gezondheidstoestand van de persoon, zoals de ogen, het gehoor, de motoriek en het cognitieve vermogen. Daarnaast worden ook de persoonlijkheidskenmerken en rijvaardigheid van de persoon onderzocht.

In welke gevallen kan men rijongeschikt verklaard worden?

DE MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE CRITERIA

Het doel van Artikel 42 rijongeschikt is om de verkeersveiligheid te waarborgen. Door de rijgeschiktheid van de bestuurder te testen, kan worden bepaald of de persoon in staat is om veilig te rijden. Zo kunnen ongelukken en gevaarlijke situaties op de weg worden voorkomen. Het is ook een manier om mensen met beperkingen of gezondheidsproblemen toch in staat te stellen om te rijden, mits ze aan de vereisten voldoen. Al met al is Artikel 42 rijongeschikt een belangrijk onderdeel van de Belgische verkeersveiligheid.

In welke gevallen kan men rijongeschikt verklaard worden?

DE MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE CRITERIA

Het doel van Artikel 42 rijongeschikt is om de verkeersveiligheid te waarborgen. Door de rijgeschiktheid van de bestuurder te testen, kan worden bepaald of de persoon in staat is om veilig te rijden. Zo kunnen ongelukken en gevaarlijke situaties op de weg worden voorkomen. Het is ook een manier om mensen met beperkingen of gezondheidsproblemen toch in staat te stellen om te rijden, mits ze aan de vereisten voldoen. Al met al is Artikel 42 rijongeschikt een belangrijk onderdeel van de Belgische verkeersveiligheid.

WhatsApp WhatsApp ons nu!
POLITIEVERHOOR