Onze diensten: goede prijs-kwaliteitsverhouding, transparante erelonen & kosten.

Het ereloon

De advocaat heeft het recht om zelf het ereloon te bepalen. Het gerechtelijk wetboek (art.459) bepaalt wel dat de advocaat zijn ereloon dient te begroten met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht. Zo zal uw advocaat/raadsman zal meestal van in het begin een algemene provisie vragen. Dit zal dienen om de eerste kosten te dekken en houdt soms ook een voorschot op toekomstige prestaties in. Later, op het eind van de zaak ontvangt u dan een gedetailleerde afrekening. Zodoende zal de advocaat rekening houdende met de provisies die u reeds stortte.

Doorgaans worden drie berekeningswijzen voor de begroting van het ereloon aangewend. Ze zijn in ruime mate bekend bij het cliënteel:

 • vergoeding per tijdseenheid: excl. BTW / basistarief: €100/u.
 • vergoeding naargelang de waarde van de zaak
 • vergoeding naar de aard van de zaak.

De advocaat kan uiteraard ook een ander berekeningssysteem toepassen of een combinatie van de vermelde berekeningswijzen. Ongeacht de berekeningswijze waarvoor wordt gekozen, dienen de bedragen in ieder geval in redelijkheid worden vastgesteld.

Volgende elementen kunnen een invloed hebben op het ereloon :

 • de financiële draagkracht van de cliënt;
 • het spoedeisende karakter van de zaak;
 • de belangrijkheid van de zaak;
 • de moeilijkheidsgraad;
 • het behaalde resultaat;
 • de ervaring van de advocaat
 • de onderlegdheid van de advocaat in de materie, zie onze uitgebreide waaier aan specialisaties

De advocaat dient zijn cliënt van bij aanvang de nodige inlichtingen te geven, met betrekking tot het gevraagde ereloon en de verrekening van de kosten. Het bedrag dient billijk en gerechtvaardigd te zijn.

 

Onze uitgebreide juridische dienstverlening aan een
goede prijs-kwaliteitsverhouding met transparante erelonen en kosten.

Kosten

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat mbt. een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt heeft besteed.

Er worden 2 soorten kosten - excl. BTW - onderscheiden:

 • kantoorkosten
  - dossierkosten €80;
  - brieven €12/brief;
  - copies forfait €25;
  - verplaatsingen €0,40/km
 • gerechtskosten
  - dagvaarding;
  - uitvoeringskosten;
  - kosten deskundige;
  - ...

De cliënt heeft recht op een gedetailleerd overzicht van kantoor- en gerechtskosten.

Sinds 1 januari 2008 wordt een nieuw principe van kracht.  De tegenpartij kan veroordeeld worden tot het betalen van de kosten van uw advocaat indien de tegenpartij het proces verliest. In het KB van 26 10 2007 kan u terugvinden over welke bedragen het gaat.

» Met een rechtsbijstandsverzekering kan u kosteloos bij ons aankloppen: u mag zelf uw advocaat kiezen en uw verzekeraar betaalt de kosten.

Hoeveel bedraag ereloon advocaat, kost dagvaarding, kost procedure, kost pro deo, kost scheiding ?

"U hebt een  juridisch probleem, aarzel niet ons te contacteren."

Veel gestelde vragen ...

Een advocaat/raadsman moet:

 • een diploma Licentiaat in de Rechten behaald hebben;
 • ingeschreven zijn aan de balie;
 • zijn eed afgelegd hebben voor het hof van beroep;
 • drie jaar stage gelopen hebben bij een ervaren advocaat;
 • bekwaamheidsattest behaald hebben na examens

Een notaris is een openbaar ambtenaar. Hij is bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in bewaring te houden. De notaris geeft er 'grossen', afschriften en uittreksels van uit. Samengevat in gewone mensentaal dus iemand die officiële documenten opstelt. Een notaris heeft hetzelfde diploma behaald als een advocaat. Vervolgens studeert hierbij nog 1 jaar ‘Notariaat’ en loopt dan 3 jaar stage bij een notaris.

Deontologie

Na zijn eedaflegging is de advocaat aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels onderworpen. Hij staat onder het toezicht van de stafhouder en van de raad van de Orde. Zij zijn door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep te doen naleven.

Beroepsgeheim
De advocaat mag wat hem is toevertrouwd niet openbaar maken. Hij kan dan ook vertrouwelijke onderhandelingen voeren die kunnen leiden tot een minnelijke regeling, vertrouwelijk corresponderen met andere advocaten: wat hem toevertrouwd wordt, blijft geheim.

Onafhankelijkheid

De advocaat hangt niet af van de overheid, de rechter of de cliënt en is bovendien vrij van elk vooroordeel. Het is hem niet toegestaan mensen met tegengestelde belangen te verdedigen.

De derdenrekening

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.

Vooreerst U staat er niet alleen voor!
Of het nu privé of zakelijke belangen betreft, met een advocaat staat u er nooit alleen voor. Uw advocaat staat immers aan uw kant en kan veel voor u realiseren, vooral door preventief advies. Dit is het belangrijkste gedeelte van zijn taak. Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en drama’s vermeden. Daarom wordt de advocaat ook raadsman genoemd. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring, reikt hij integere en eerlijke antwoorden op uw vragen aan. Antwoorden waardoor u beslissingen in vol vertrouwen kan nemen.

Aan welke situaties moet u hierbij denken?

De verscheidenheid aan situaties waarin een advocaat u uitstekende diensten kan bewijzen, is enorm. Als specialist kent hij het recht en de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid over elke tak van het recht te informeren. Zo zal hij bijvoorbeeld een antwoord kunnen formuleren op volgende vragen:

 • Het loopt mis met de bouw van onze woning, wat kunnen wij doen?
 • De schilderwerken die ik heb laten uitvoeren vallen veel duurder uit dan vermeld in de offerte, wat kan ik doen?
 • Wij gaan scheiden, is de nieuwe echtscheidingswet op ons van toepassing?
 • Mijn vrouw wil een zelfstandige zaak beginnen, is ons huwelijkscontract hierop voorzien?
 • Mijn buurman bouwt een garage tot tegen de gemeenschappelijke haag, kan ik hier iets tegen doen?
 • Mijn onderneming draait niet zo goed, wat kan ik doen?
 • Ik werd op staande voet ontslagen, wat nu?

De advocaat voltooit een vijfjarige opleiding, loopt drie jaar stage bij een stagemeester en behaalt een bekwaamheidsattest. Hij beschouwt beroepsvorming als een wezenlijke plicht en voorziet hierin door het lezen van juridische tijdschriften en het volgen van studiedagen. Maar zijn ervaring uit de dagelijkse praktijk, die hem telkens noopt tot grondig onderzoek van het concrete probleem, biedt de beste garantie voor een gefundeerd antwoord.

De advies- en verzoenende functie is belangrijk, maar zij is niet de enige. De advocaat kan u bijstaan bij onderhandelingen, bemiddelingen, en bij het opstellen van contracten. Hij kan voor u optreden voor verschillende rechtbanken, hoven en overheden.

Door jarenlange ervaring hebben advocaten vaak één of meerdere rechtsgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn. Het is nuttig de specialisaties van de advocaat te vergelijken met uw probleem. Toch moet het worden gezegd dat de meeste advocaten alle algemene materies kunnen behandelen.

Eventueel komt u in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand deze vervangt de, tot en met 31 december 1999 gekende, Pro Deo werking.

Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Als u in aanmerking komt, stelt het bureau voor juridische bijstand een advocaat aan.

De advocaat is lid van de Orde van Advocaten en is gebonden aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft bovendien een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman.

De advocaat kan in elk dossier maar voor één opdrachtgever werken, met name zijn cliënt. Tussen u, de cliënt, en de advocaat bestaat een persoonlijk en rechtstreeks contract, zonder tussenpersoon.

Er wordt geen enkele overeenkomst zonder uw medeweten gesloten.

In het kader van onze contractuele relatie zullen de door u verstrekte gegevens door Hooghe Veronique zorgvuldig voor u verwerkt, bewaard en veilig opgeslagen worden en enkel voor Hooghe Veronique beschikbaar zijn.

Deze beveiligde informatie wordt derhalve niet aan derden verstrekt, behoudens uiteraard in het kader van de gerechtelijke procedure aan de rechtbank en eventuele tegenpartijen indien dit noodzakelijk is voor de procedure.

Bij vragen hieromtrent kan u mij steeds contacteren via veronique.hooghe@telenet.be.

Wij helpen u meteen verder.

WhatsApp WhatsApp ons nu!
HELP! ⋆⋆⋆ -18 & POLITIEVERHOOR